Privacybeleid

Privacyverklaring Marinus & Partners B.V.

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marinus & Partners B.V. (hierna: ‘Marinus & Partners’), gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht, is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die door haar worden verzameld in het kader van de uitvoering van haar diensten, het gebruik van haar website en/of via social mediakanalen. Marinus & Partners respecteert de privacy van al haar gebruikers (gebruikers zijn alle klanten en websitebezoekers van Marinus & Partners) en vindt het belangrijk dat de verstrekte persoonsgegevens conform de toepasselijke privacywetgeving worden verzameld, verwerkt en beveiligd. Door middel van deze privacyverklaring wil Marinus & Partners duidelijkheid scheppen in hetgeen Marinus & Partners met de persoonsgegevens van haar gebruikers doet.

 

  1. Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres en een telefoonnummer kunnen persoonsgegevens zijn.

Indien u via e-mail, onze website (of webformulieren), per brief, mondeling of telefonisch reageert op ons woningaanbod of onze dienstverlening, worden uw gegevens opgeslagen in ons klantenbestand. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u Marinus & Partners toestemming voor de verwerking van die gegevens. Deze gegevens verwerken wij ten behoeve van het toesturen van onze ‘sneak preview’, wijzigingen in ons woningaanbod, (papieren)magazine en overige vastgoed gerelateerde nieuwsberichten. Indien u geen informatie wenst te ontvangen, kunt u dat per e-mail (info@marinusenpartners.nl) aan ons laten weten. De informatie die Marinus & Partners op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

 

  1. Gegevens bezoekers

Wanneer u via onze website op een woning reageert, worden de daarbij verstrekte persoonsgegevens (naam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer) in ons klantenbestand opgeslagen. De persoonsgegevens die wij na uw bezoek aan onze website verzamelen en die u door onze informatie aanvraagservice via onze website aan ons verstrekt, kunnen gebruikt worden voor statistisch onderzoek en voor kwaliteits- en marktonderzoek ter verbetering van de dienstverlening van Marinus & Partners. Informatie zoals bezoekfrequentie van onze website en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website van Marinus & Partners. Deze informatie is te herleiden tot een individuele bezoeker. Dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers bekend blijft. Ook kunt u ons laten weten wanneer u wilt dat er geen persoonsgegevens van u verwerkt worden in het kader van statistische doeleinden, marketingactiviteiten en voor kwaliteitsdoeleinden. Uw bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden kunt u ook per e-mail via het e-mailadres: info@marinusenpartners.nl aan ons bekend maken.

 

  1. Social media

Marinus & Partners maakt voor het aanbieden van haar woningaanbod onder meer gebruik van het social mediakanaal Facebook. In dit verband verwijzen wij u naar het privacy beleid van het betreffende social mediakanaal, zoals Facebook.

 

  1. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan verwerkers

Marinus & Partners zal uw persoonsgegevens aan haar verwerkers ter beschikking stellen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Onze verwerkers verwerken uw persoonsgegevens volgens onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid. Ter bescherming van uw persoonsgegevens legt Marinus & Partners de afspraken met haar verwerkers vast in een verwerkersovereenkomst.

 

  1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Marinus & Partners verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien u daarvoor toestemming of opdracht heeft gegeven, waaronder maar niet beperkt tot verkopers, kopers, notarissen en taxateurs waar Marinus & Partners mee samenwerkt. Ook verstrekt Marinus & Partners uw persoonsgegevens aan derden, indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of toezichthoudende instantie verplicht is.

 

  1. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Marinus & Partners respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt ervoor zorg dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorgvuldigheid worden behandeld. Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot daartoe geautoriseerd personeel om het risico op verlies/onrechtmatig gebruik of ongeoorloofde verwerking zoveel mogelijk te beperken. Marinus & Partners treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om een eventuele datalek te voorkomen en houdt daarbij rekening met de stand van de techniek. In geval van onrechtmatig gebruik of verlies van uw persoonsgegevens zal Marinus & Partners zorgvuldig bepalen hoe zij met dergelijke datalek zal omgaan en daarbij de van toepassing zijnde regelgeving en haar verplichting om u te informeren in acht nemen. De aansprakelijkheid van Marinus & Partners voor eventuele schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot haar computers en/of bestanden is uitgesloten.

 

  1. Rechten van onze gebruikers

Op grond van de algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. In het bijzonder hebt u het recht op vergetelheid (dit is het recht om “vergeten” te worden). Verder hebt u het recht op inzage, het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, het recht op verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid, het recht op rectificatie en aanvulling (het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te laten wijzigen). Indien u gebruik wenst te maken van een van deze rechten, kunt u hiertoe contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@marinusenpartners.nl.

 

  1. Cookies

Marinus & Partners maakt op haar internetsite gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van onze website vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. U kunt via uw browser de cookies blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan kunnen websites minder goed werken. Daarom kunt u beter alleen de ongewenste cookies selectief uitschakelen via de instellingen van uw browser. Indien u geen cookie van onze website geplaatst wenst te hebben, kunt u in onze cookiemelding ervoor kiezen om onze cookies niet te accepteren. Deze melding ziet u wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. Heeft u onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u eerste onze cookies te verwijderen.

 

  1. Bewaartermijn persoonsgegevens

Marinus & Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

 

  1. Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast in geval van nieuwe ontwikkelingen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling de tekst van onze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen via onze website.

-->